© artwithmojo Copywrite, South Williamston, Nova Scotia

    Autumn Splendor

    Acrylic