© artwithmojo Copywrite, South Williamston, Nova Scotia

    Great White Egret

    Original etching